in

Ὁ Ὃμηρος ἦταν ὁ ἲδιος ὁ Ὀδυσσέας

Ποιός ἦταν ὁ Ὃμηρος … ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Καθώς ἡ ταυτότητα τοῦ Ὁμήρου παραμένει ἂγνωστη, ἐναπόκειται στούς μεταγενεστέρους, δηλαδή σ᾽ ἐμᾶς, νά τόν ἐντοπίσουμε, ἀναζητῶντας πληροφοριακό ὑλικό στίς ἱστορικές πηγές, ἀλλά, κυρίως, στά ἲδια τά Ὁμηρικά ἒπη, τήν Ἰλιάδα καί τήν Ὀδύσσεια.

Μελετῶντας ἐπί 40 καί πλέον χρόνια τόν Ὃμηρο, ἒχω γράψει πολλά βιβλία, συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων σέ πεζό καί ἒμμετρο λόγο, καί ἒχω ἀνακαλύψει πλῆθος ἀρχαίων πληροφοριῶν πού διέφυγαν τῆς προσοχῆς ἢ παρασιωπήθησαν ἀπό τούς φιλολόγους, τούς ἀρχαιογνῶστες καί τούς μελετητές, οἱ ὁποῖες καταδεικνύουν ὃτι ὁ ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων Ὃμηρος, εἶναι ὁ ἲδιος ὁ Ὀδυσσέας, ὁ πραγματικός πρωτοήρωας τῆς Ἰλιάδος καί ὁ πρωταγωνιστής τῆς Ὀδύσσειας.

Ἂν διαβάσει κανείς μέ προσοχή τήν Ἰλιάδα θά διαπιστώσει ὃτι ὁ Ὀδυσσέας ἦταν πανταχοῦ παρών στίς κρισιμότερες μάχες καί τίς δύσκολες περιστάσεις.

Ἦταν ὁ ἲδιος πού ἐπενόησε τό στρατήγημα τοῦ δουρείου ἳππου (δουρατέου κατά τόν Ὃμηρο, ἐπειδή, σύμφωνα μέ τόν Εὐριπίδη, οἱ ἣρωες πού κρύβονταν μέσα του ἒφεραν δόρατα, καί τό δόρυ στήν ἐπική διάλεκτο λέγεται δουρί), πού κατασκευάστηκε ἀπό τόν Ἐπειό.

Ἦταν ὁ ἲδιος πού ἀντιποιεῖται τήν ἀρχή καί ἁρπάζει ἀπό τό χέρι τό σκῆπτρο τοῦ Ἀγαμέμνονα, δοσμένο ἀπό τόν Δία στόν ἀρχιστράτηγο γιά νά κυβερνᾶ λαούς, γιά νά νουθετήσει τόν ἀμετροεπῆ Θερσίτη πού αὐθαδίασε στόν βασιλιᾶ, καί νά ἀποσπάσει ἒτσι τίς ζητωκραυγές τοῦ στρατοῦ, πού τόν ξυλοκόπησε μέ τό σκῆπτρο.

Ἦταν ὁ ἲδιος πού εἶχε τά περισσότερα κοσμητικά ἐπίθετα (δεκάδες), ἐνῶ ὃλοι οἱ ἂλλοι εἶχαν ἓνα ἢ δύο ἐπίθετα, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Ἀχιλλέως.

Ἦταν ὁ ἲδιος πού νικοῦσε σέ ὃλους τούς ἀγῶνες, τίμια ἢ μέ δόλο, καί ἒφερνε σέ πέρας κατασκοπευτικές ἐνέργειες εἰσχωρῶντας στό στρατόπεδο τῶν Τρώων.

Ἦταν ὁ ἲδιος πού ἐλάμβανε τίς κρισιμότερες ἀποφάσεις στήν κατάλληλη στιγμή.

Σέ δύο ραψωδίες τῆς Ἰλιάδος, στήν Γ καί στήν Ψ, γίνεται καταφανέστατη ἡ ταυτοπροσωπία Ὁμήρου καί Ὀδυσσέα.

Τρεῖς διαφορετικοί ἂνθρωποι ἀναγνωρίζουν στά ἒπη ὃτι ὁ Ὀδυσσέας ἦταν ἀοιδός. Ὁ ἓνας ἦταν ἂνθρωπος τοῦ λαοῦ, ὁ χοιροβοσκός Εὒμαιος. Ὁ δεύτερος εἶναι ὁ βασιλιᾶς τῶν Φαιάκων, ὁ Ἀλκίνοος. Καί ὁ τρίτος εἶναι ἓνας ἐχθρός, ὁ Τρώας δημογέροντας Ἀντήνωρ. Αὐτός μάλιστα περιγράφει τό παρουσιαστικό καί τήν φυσιογνωμία τοῦ Ὀδυσσέα συγκρίνοντάς τον μέ τόν Μενέλαο.

Ὃλα αὐτά καί πολλά ἂλλα, δέν τά ἒχει δεῖ τό φιλολογικό κατεστημένο; Οὒτε πρόσεξε ὃτι ὁ μέγας Πίνδαρος ψέγει τόν Ὃμηρο ἐπειδή παινεύει πολύ τόν Ὀδυσσέα; Φαίνεται ὃτι ὁ Πίνδαρος κάτι εἶχε ὑποπτευθεῖ, διότι τά ἲχνη τοῦ Ὁμήρου, ὃπως γράψαμε καί στό προηγούμενο σχετικό ἂρθρο, εἶχαν χαθεῖ ἢδη ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Δέν τόν γνώριζαν καί δέν τόν ἀναπαρίσταναν. Ὁ Ξενοφῶν στά <Ἀττικά> περιγράφει ὃτι στόν χῶρο ἀνάμεσα στήν Πύλη τοῦ Ἀνδριανοῦ καί στήν Ἀκρόπολη, ὃταν ἒγιναν ἀνασκαφές στόν καιρό του, βρέθηκαν πλεῖστα ὃσα ἀγάλματα ἡρώων τῆς τρωικῆς ἐκστρατείας, τοῦ Ἀγαμέμνονος, τοῦ Μενελάου καί ἂλλων, καί μετά δυσκολίας ἀνεκαλύφθη μία μικρή προτομή τοῦ Ὁμήρου. Δέν τόν γνώριζαν καί δέν τόν ἀναπαρίσταναν.

Καί γιατί οἱ ἀρχαιογνῶστες δέν ἀποφαίνονται γιά ποιό λόγο ὁ Ὃμηρος ἀναφέρεται στά ὀνόματα πόλεων, ποταμῶν, νήσων χωρῶν κλπ. μέ τά παλαιότερα ὀνόματά τους;

Γιά παράδειγμα, τόν Νεῖλο ποταμό τόν ἀποκαλεῖ Αἲγυπτο. Σύμφωνα μέ τόν Διόδωρο Σικελιώτη, ὁ Νεῖλος, πού εἶναι ἀρχαιότατο ὂνομα, ἒχει ἀλλάξει τέσσερα ὀνόματα: Στήν ἀρχή λεγόταν Ὠκεάνη, μετά Ἀητός λόγω τῆς ὁρμητικότητος τῆς ροῆς του, ἀκολούθως Αἲγυπτος καί τελικά Νεῖλος. Ὁ Ὃμηρος προφανῶς ζοῦσε στήν ἐποχή τοῦ Αἰγύπτου.

Τήν Θεσσαλία τήν γνωρίζει ὡς Φθία, πατρίδα τοῦ Ἀχιλλέα.Καί γιατί αὐτό; Διότι στήν περιοχή τοῦ Θεσσαλικοῦ κάμπου ὑπήρχε παλαιότατα μία μεγάλη ἐνδοχωρική λίμνη (βλέπε καί βράχους τῶν Μετεώρων μέ ὑπολείμματα ὀστράκων), ἡ ὁποία ὓστερα ἀπό μεγάλο σεισμό ἢ σεισμούς τά νερά της ἐξέρρευσαν στήν θάλασσα διά τῆς κοιλάδος τῶν Τεμπῶν. Ἀπομεινάρι τῆς λίμνης αὐτῆς εἶναι ἡ σημερινή λίμνη τῆς Κάρλας, πού ἀρχίζει πάλι νά γεμίζει.

Ἐπειδή λοιπόν ἀποστραγγιζόταν ἡ λίμνη, δηλαδή ἒφθινε, (βλέπε καί σημερινή λέξη φθισικός γιά τόν φυματικό), τήν ὀνόμασαν Φθία οἱ ἂνθρωποι τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὁμήρου. Πολύ ἀργότερα ἦλθαν οἱ Θεσσαλοί καί ὀνόμασαν τήν ἀποστραγγιζομένη λίμνη Θεσσαλία. Καί τί σημαίνει Θεσσαλία; Σημαίνει θέσις ἁλός, ἐκεῖ πού πρῶτα δηλαδή ὑπῆρχε θάλασσα. Σημειωτέον ὃτι ὁ Ὃμηρος λίμνη ἀποκαλεῖ τήν θάλασσα.

Ἀλλά καί τούς Δελφούς, πού εἶναι παλαιοτάτη ὀνομασία, ὁ Ὃμηρος γνωρίζει ὡς Πυθών. Τήν Χερώνεια ὡς Ἂρνη τήν γνωρίζει. Τήν νῆσο Φάρον, ἀνοικτά τῆς Αἰγύπτου τήν χαρακτηρίζει ὡς πελαγίαν, δηλαδή ἀνοικτά στό πέλαγος, προσθέτοντας ὃτι χρειάζεται κανείς νά κωπηλατεῖ μία ἡμέρα γιά νά φθάσει ἐκεῖ. Ὁ γεωγράφος Στράβων, ἂν καί χαρακτηρίζει τόν Ὃμηρο ὡς τόν πατέρα τῆς γεωγραφικῆς ἐπιστήμης, λέει ὃτι πλανᾶται ὁ Ὃμηρος, διότι στήν ἐποχή τοῦ Στράβωνος ἡ νῆσος Φάρος βρισκόταν πλησίον τῶν αἰγυπτιακῶν ἀκτῶν. Ἀλλά δέν εἶχε λάβει ὑπ᾽ ὂψη του τίς προσχώσεις τοῦ Νείλου. Σήμερα ἡ νῆσος Φάρος δέν ὑπάρχει. Ἒχει ἐνσωματωθεῖ μέ τίς ἀκτές.

Στήν διάρκεια τῶν αἰώνων πολλά τοπωνύμια ἂλλαξαν. Ἡ Σάμος γιά παράδειγμα λεγόταν Μελάμφυλλος. Ἡ Κέρκυρα λεγόταν Κόρκυρα καί Κορυφή, ἀπό ὃπου ἡ ξενική ὀνομασία της σήμερα, Κορφού. Ἡ Λευκάδα στήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου λεγόταν Ἰθάκη, ἀργότερα Λευκαδία (ἀπό τήν λευκάδα πέτρην πού ἀναφέρει ὁ Ὃμηρος τήν λευκάζουσα κρημνώδη ἀκτή στήν ραψωδία ω τῆς Ὀδύσσειας), μετέπειτα Ἁγία Μαύρα καί σήμερα Λευκάδα. Ἡ σημερινή Ἰθάκη, τό Θιάκι, λεγόταν Σάμη καί ἡ σημερινή Κεφαλληνία ὀνομαζόταν ἐπί Ὁμήρου Δουλίχιον.

Ἀλλά καί σήμερα τό ἲδιο συμβαίνει μέ τά τοπωνύμια. Ποιός νεώτερος Ἀθηναῖος θυμᾶται σήμερα ὃτι ἡ Νέα Φιλαδέλφεια λεγόταν πρίν Ποδονίφτης, ὁ δῆμος Δάφνης λεγόταν Κατσιπόδι, ἡ περιοχή Χίλτον λεγόταν Θών, τό Τατόι λεγόταν Δεκέλεια κλπ.;

Κι ἂν, ὃπως λένε ἂκριτα κάποιοι ἀρχαιογνῶστες, ὁ Ὃμηρος ἀρεσκόταν νά ἀναφέρεται στά παλιά, τότε γιατί δέν λέει τήν Ἀθήνα μέ τό παλαιότερο ὂνομά της, πού ἦταν Κεκροπία καί τήν Θήβα, Καδμεία;

Διότι ἁπλούστατα, ὁ Ὃμηρος δέν ἒζησε οὒτε στήν ἐποχή τοῦ Κέκροπος οὒτε στήν ἐποχή τοῦ Κάδμου. Τά ὀνόματα Ἀθῆναι καί Θήβαι ἰσχύουν ἐδῶ καί 5.000 χρόνια.

Πλῆθος συγκλονιστικῶν πληροφοριῶν περί ταυτοπροσωπίας Ὁμήρου καί Ὀδυσσέα ἀναφέρονται στά βιβλία μου <Τό μεγάλο μυστικό τοῦ Ὁμήρου> καί ὁ <Μυστικός χωροχρόνος τοῦ Ὀδυσσέα> πού κυκλοφοροῦν ἐδῶ καί πολλά χρόνια διαρκῶς.

Ὁ Ὃμηρος λοιπόν παρέμεινε ἂγνωστος, διότι ἦταν παλαιότατος ἂνθρωπος, πού ἒζησε στήν ἐποχή τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, ὁ ὁποῖος βέβαια δέν ἒγινε τό 1230 π.Χ., ἀλλά πολύ παλαιότερα, ὃπως θά ἀποκαλύψουμε μέ στοιχεῖα σέ ἂλλο ἂρθρο.

Ἡ ἱστορία τῶν Ἑλλήνων ἒχει τεράστιο βάθος, κι αὐτό ἐνοχλεῖ πολλούς. Γι᾽ αὐτό τό πληροφοριακό ὑλικό ἐξαφανίζεται ἢ παρασιωπεῖται. Ἀλλά ἡ Ἰλιάδα καί ἡ Ὀδύσσεια ὑπάρχουν. Μέσα στά ἱερά αὐτά κείμενα, ἒστω καί στήν νεωτέρα τους ἒκδοση στήν Ἰωνική διάλεκτο, βρίσκονται ὃλες οἱ πληροφορίες, πού ἐν καιρῶ θά ἀποκαλύψουμε.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ
Συγγραφέας-δημοσιογράφος

doukasconstantinos@gmail.com

To πιο παχύσαρκο παιδί αδυνάτισε και πλέον μπορεί να παίζει με τους φίλους του

7 μηνύματα-εγγύηση για να τον ρίξεις